Breaking News

பா லியல் கு ற்ற வாளிகளை வைத்துக் கொண்டு, க சாப்புக்கடை ந டாத்தும் வை த்திய அ திகாரி!! வெ ளியானது அ திர்ச்சி வீடியோ – படங்கள், வீடியோ

வைத்திய அ த்தியட்சகரின் ந டத்தை கோலங்களும் அ திகார து ஷ்பிரயோகங்களும் அண்மைகாலங்களாக தன்னை தா க்குவதாகவும் ச ட்டரீதியாக அல்லாமல் பசுதோல் போர்த்திய பு லியாக மேலும் அதி கரித்துள்ளதனால் தனது உ யிருக்கு பா துகாப்பு இல்லை என்பதனால் தான் ஒரு பெ ண் என்ற காரணத்தால் என்னால் தனியாக போ ராட முடியவில்லை என ம களீர் சங் கங்களையும் அ ணுகியுள்ளேன் என அஸ் ரப் ஞா பகார்த்த வைத்தியசாலையில் கட மையாற்றும் வி சேட தர தாதிய உத் தியோகத்தராக செல்வி ஆர்.தேவாமிர்ததேவி குறிப்பிட்டார்.

கல்முனை பெ ண்களின் உ ரிமை செ யற்பாட்டாளரும் கல்முனை மாநகர உ றுப்பினருமான பஸீரா றியாஸ் தலைமையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை(8) கல்முனை பகுதியில் இடம்பெற்ற செ ய்தியாளர் சந்திப்பில் மேற்கண்டவாறு கூறினார்.
மேலும் தனது கருத்தில்,
நான் இந்த வைத்தியசாலைக்கு வருகைதந்து பணியை தொடர்ந்த நாளிலிருந்து எனது பணியை சரிவர தொடர்ந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கவில்லை. அஷ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையின் வைத்திய அத்தியட்சகர் ஏ.எல்.எஃப் .ரகுமான் அவர்களின் ந டத்தை கோ லங்கள் அவரின் அதிகார து ஷ்பிரயோகங்கள் அண்மைகாலங்களாக சட் டரீதியாக அல்லாமல் பசுதோல் போர்த்திய பு லியாக அ திகரித்துள்ளது .
எனது உ யிருக்கு பா துகாப்பு இல்லை நான் ஒரு பெ ண் என்ற காரணத்தால் என்னால் தனியாக போ ராட முடியவில்லை என ம களீர் சங்கங்களையும் அணு கியுள்ளேன். அவர் ஊ ழல் இல ஞ்சம் சண் டித்தனமானவர்களை தனக்கு கீழ் வைத்துக்கொண்டு அத ட்டி வருகின்றார்.

நேற்று(7) அனைத்து தா தியர்களையும் தனது அடக் குமுறையை பயன்படுத்தி கலந்துரையாடல் மற்றும் ஊ டக சந்திப்பு ஒன்றினை போ லியாக ஏற்பாடு மேற்கொண்டு எனக்கெதிராக வீ ண் குற் றச்சாட்டுக்களை தெரிவிக்கின்றார்.
இவ்வாறான ஒருவர் எவ்வாறு சிறந்த நி ர்வாக நடவடிக்கையை மேற்கொள்வார்.இவர் தொடர்ச்சியாக நிர் வாக சீர் கேட் டையே செய்து வருகின்றார். இவரது நடத் தைக்கு பின்னால் செல்லும் தா தியர்களும் தா திய தொழி லுக்கே தகு தியற்றவர்கள். இவர்களின் துர்ந டத்தைகளை மிக விரைவில் ஆதா ரப்படுத்துவேன்.

மேலும் குண் டர்களை பயன்படுத்தி எனக்கு அச்சு றுத்தல் விடுவி ப்பதுடன் திட்ட மிட்டு சமையலறையில் பணிபுரியும் காடை யர்களை பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியாக அரா ஜகத்தை மேற்கொள்கின்றார். இதனால் எனது பாதுகாப்பிற்காக நேற்று 119 என்ற பொ லிஸ் அவசர சே வைக்கு அழைத்து விடயத்தை தெரிவித்தேன் .இந்த விடயம் வைத்திய அத்தியட்சகருக்கு தெரியவந்தது .
இதனால் என்னை திட்டி னார்?பின்னர் தான் யார் என்று தெ ரியுமா ? என்னோட அதி காரத்தை காட்டினால் தாங்க மாட் டீர்? எனது அரசியல் பலம் உனக்கு தெரியும் தானே என அனைத்து நோ யார்கள் முன் என்னை மிர ட்டினார் .இதற்கு காரணம் கடந்த 6 திகதி என்னால் ஊடக ங்களிற்கு அஷ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற பா லியல் துஷ்பி ரயோகங்கள் ஊழ ல்களை கூறியமை ஆகும்.

இது தவிர இந்த விடயத்தில் நான் அங்கு பணிபுரியும் அனைத்து ஆ ண் தாதிய ர்களையும் குற் றம் சாட்டவில்லை . குறிப்பிட்ட ஒரு சிலரே இந்த துர்ந டத்தையில் ஈடுப ட்டனர். அவர்களால் பாதிக்கபப்ட்ட பெ ண் உத்தியோ கத்தர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டால் அவர்களின் குடும்ப ங்கள் பாதிக்க படும். இவர்கள் பெண் களின் பலவீ னங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள். இங்கு நடைபெறும் குற்ற ச்செய ல்கள் தொட ர்பில் எழுத்து மூலம் அனைத்து தரப்பிற்கும் தெரிய ப்படுத்தி இருக்கின்றேன் என கூறினார்.
இதேவேளை, அஸ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலை வைத்திய அத்தியட் சகரின் செயற் பாட்டிற்கு கண் டனம் தெரி விப்பதாக கல்முனை பெண் களின் உரி மை செயற் பாட்டாளர் பஸீரா றியாஸ் குறிப்பிட்டார்.
அஸ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையில் அண்மைக்காலமாக மிக சிறப்பாக கடமையாற்றும் விசேட தர தா திய உத்தி யோகத்தராக செல்வி ஆர்.தேவாமிர்ததேவிக்கு இழைக்கப்பட்டு வரும் செயற்பாட்டிற்கு கண்ட னம் தெரிவித்து கல்முனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை(8) நடாத்தப்பட்ட செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு மேற்கண்டவாறு கூறினார்.

மேலும் தனது கருத்தில்
அஸ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலை காலா காலமாக பல சர்ச்சை க்கு பெயர் போனதை பலரும் அறிவர்.இங்கு அரசியலை பின்தளமாக கொண்ட ஊழல் கள் இடம்பெற்று வருகின்றது.அதே வேளை அவ்வரசியல் அதிகார த்தினால் கொண்டு வரப்பட்ட வைத்திய அத் தியட்சகர் ஒருவரின் அராஜக ங்கள் காரணமாக ஒரு பெ ண் தற்போது பாதி க்கப்பட்டு இருக்கின்றார்.
குறித்த அரா ஜகத்தை நான் வண் மையாக கண்டி ப்பதுடன் விசேட தர தாதிய உத்தியோகத்தர் செல்வி ஆர்.தேவாமிர்ததேவி 2017 ஆண்டு தனது கடமை யை இந்த வைத்தியசாலையில் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு இடையூறு களுக்கு முகம்கொடுத்து வருகின்றதை அறியமுடிகிறது.

அண் மையில் கூட குறித்த தாதிய மேற்பார்வையா ளரை வைத்திய அத்தியட்சகர் மோச மான வார்த்தை பிரயோக ங்களினால் திட் டியுள்ளார். இந்த செயற்பாட்டை தொடர்ந்தும் வைத்திய அத்தியட்சகர் ஏ. எல். எஃப் .ரகுமான் என்பவரே முன்னெடுத்து வருகிறார்
.இவர் ஒரு முக்கிய பதவி யில் இருந்து கொண்டு அப் பெ ண்ணை சட்டரீதி யாக அணு காமல் மிகவும் கேவ லமான வார் த்தைகளால் திட் டி அவரது கடமை க்கு தினமும் இடை யூறு செய்வதை பெண் களின் உரி மைக்காக குரல் கொடுப்பவள் என்ற ரீதியில் வன் மையாக கண்டிக் கின்றேன். இவ்வாறான செயற்பாட்டிற்கு சட்டந டவடிக்கைகளை உரிய அதி காரிகள் எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என கூறினார்.